بهینه سازی سیستم گرمایش هیبریدی ساختمان¬های مسکونی در اقلیم¬های مختلف ایران جهت تامین آسایش حرارتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده

هدف از این مطالعه، بهینه سازی سیستم گرمایش هیبریدی در یک ساختمان مسکونی برای اقلیم¬های مختلف در ایران به¬منظور کاهش اتلافات حرارتی در ساختمان هم¬زمان با تامین آسایش حرارتی می¬باشد. دمای خشک، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا از عوامل تاثیر¬گذار بر آسایش حرارتی بوده که در اقلیم¬های مختلف، متفاوت می¬باشند. در سیستم هیبریدی، از سیستم گرمایش جابجایی برای چرخش جریان هوا، تامین رطوبت و گرمایش اولیه تا 10 درجه سلیسیوس و از گرمکن تابشی جهت تامین آسایش حرارتی در اقلیم¬های مختلف استفاده می¬شود. برای شبیه سازی، یک مانکن مجازی با ابعاد و شکل فیزیولوژیکی واقعی به¬صورت ایستاده درون یک اتاق قرار گرفته و جریان اطراف آن حل شده است. برای بررسی میدان جریان، انتقال حرارت و آسایش حرارتی معادلات حاکم حل و مدلK-ϵ ,RNG و Do برای مدل¬سازی جریان مغشوش و اثرات تابشی استفاده شده است. نتایج این تحقیق در مقایسه با نتایج ارایه شده در سایر مراجع از مطابقت خوبی برخوردار است. تاثیر سرعت، دمای ورودی، دما و سطح گرمکن بر آسایش حرارتی و مقدار بهینه آنها در هر اقلیم تعیین شده است. در سیستم هیبریدی توزیع جریان اطراف شخص همگن شده و در سرعت کمتر ضمن تامین آسایش، میزان اتلافات حرارتی کاهش می¬یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات