موضوعات = بیومکانیک
بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2014.318

محمد امین رئوفی؛ حمید نیازمند؛ احسان ابراهیم نیا بجستان


تغییر در دینامیک یک سیستم با استفاده از ورودی های زمان محدود: کاربرد در درمان و مدلسازی سرطان

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 79-91

10.22044/jsfm.2014.296

علی غفاری؛ مصطفی نظری؛ مصطفی خزائی؛ بهناز بهمئی