کلیدواژه‌ها = ضریب اصطکاک
بررسی رفتار لغزش خشک فلز بر نانوکامپوزیت‌های تقویت ‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانورس

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-95

10.22044/jsfm.2021.10243.3290

صدیقه رنجکش آدرمنابادی؛ سید مهدی حسینی فراش؛ محمد جعفری