بررسی رفتار لغزش خشک فلز بر نانوکامپوزیت‌های تقویت ‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانورس

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

ایجاد سایش در بسیاری از ماشین‌های صنعتی باعث افزایش لقی بین قطعات متحرک، کاهش دقت، ایجاد ارتعاش، خستگی و در نهایت می‌تواند باعث از کار افتادن کامل دستگاه‌ و تحمیل هزینه‌های بسیاری بر صنعت شود. در این مقاله رفتار لغزشی خشک فلز بر روی سطح نانوکامپوزیت‌های زمینه اپوکسی و خواص مکانیکی آن‌ها مطالعه شده است. اپوکسی خالص، نانولوله‌کربنی/ اپوکسی، نانورس/ اپوکسی و نانولوله‌کربنی/ نانورس/ اپوکسی نمونه‌های مورد مطالعه هستند. جهت بررسی رفتار لغزشی، نمونه‌ها به شکل دیسک و مطابق استاندارد ساخته شدند و پین فلزی ساینده مسافت هزار متر را در مسیر دایره‌ای بر روی سطح نمونه‌ حرکت کرد. نیروهای محوری مختلفی بر پین فولادی اعمال گردید و ضریب اصطکاک بین فلز و نمونه‌ها‌ و همچنین مقدار کاهش وزن نمونه‌ها پس از طی این مسافت اندازه‌گیری شد. خواص مکانیکی نمونه‌ها به کمک آزمون کشش ساده تعیین گردید. نتایج حاکی از آن بود که افزودن تقویت‌کننده‌های نانوساختار در هر سه نمونه نانوکامپوزیتی باعث مقاومت بیشتر نمونه در برابر سایش در مقایسه با نمونه اپوکسی خالص می‌شود. در بیشترین میزان بار محوری، ضریب اصطکاک بین پین فلزی و اپوکسی 27/0 اندازه گیری شد که این مقدار پس از افزودن 5/1 درصد وزنی نانورس به زمینه اپوکسی 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Vinayagamoorthy R (2020) Friction and wear characteristics of fibre-reinforced plastic composites. J Thermoplast Compos Mater 33(6): 828-850.
[2] Liu XF, Liu BW, Luo X, Guo DM, Zhong HY, Chen L, Wang YZ (2020) A novel phosphorus-containing semi-aromatic polyester toward flame retardancy and enhanced mechanical properties of epoxy resin. Chem Eng J 380: 122471.
[3] Arshid E, Amir S, Loghman A (2021) Thermal buckling analysis of FG graphene nanoplatelets reinforced porous nanocomposite MCST-based annular/circular microplates. Aerosp Sci Technol 111: 106561.
[4] Arshid E, Amir S, Loghman A (2020) Bending and buckling behaviors of heterogeneous temperature-dependent micro annular/circular porous sandwich plates integrated by FGPEM nano-Composite layers. Aerosp Sci Technol 108: 101-109.
[5] Arshid E, Amir S, Vossough A, Vossough H (2020) Nonlinear magneto-nonlocal vibration analysis of coupled piezoelectric micro-plates reinforced with agglomerated CNTs. Mech Adv Compos Struct 7(1): 109-119.
[6] Arshid E, Amir S, Vossough A, Vossough H (2020) Static and dynamic analyses of FG-GNPs reinforced porous nanocomposite annular micro-plates based on MSGT. Int J Mech Sci 180(1): 105656.
[7] Zhou H, Wang H, Du X, Zhang Y, Zhou H, Yuan H, Liu HY, Mai YW (2018) Facile fabrication of large 3D graphene filler modified epoxy composites with improved thermal conduction and tribological performance. Carbon 139: 1168-1177.
[8] Iijima S (1991) Helical microtubules of graphitic carbon. nature 354(6348): 56-58.
[9] Campo M, Jiménez-Suárez A, Ureña A (2015) Effect of type, percentage and dispersion method of multi-walled carbon nanotubes on tribological properties of epoxy composites. Wear 15(324): 100-108.
[10] Joshi SK, Kumar A, Mahtab S, Zaidi MG (2020) Modification in mechanical, tribological & electrical properties of epoxy at low weight fraction of multiwalled carbon nanotube. Mater Today Proc 26: 1386-1840.
[11] Bagci M, Demirci M, Sukur EF, Kaybal HB (2020) The effect of nanoclay particles on the incubation period in solid particle erosion of glass fibre/epoxy nanocomposites. Wear 15(444): 203159.
[12] Lam CK, Lau KT (2007) Tribological behavior of nanoclay/epoxy composites. Mater lett 61(18): 3863-3866.
[13] Sen B, Fulmali AO, Prusty RK, Ray BC (2020) A study of the effect of carbon nanotube/nanoclay binary nanoparticle reinforcement on glass fibre/epoxy composites. Mater Today Proc 26: 2026-2031.
[14] He Y, Wu D, Zhou M, Liu H, Zhang L, Chen Q, Yao B, Yao D, Jiang D, Liu C, Guo Z (2020) Effect of MoO3/carbon nanotubes on friction and wear performance of glass fabric-reinforced epoxy composites under dry sliding. Appl Surf Sci 15(506): 144946.
[15] Upadhyay RK, Kumar A (2018) A novel approach to minimize dry sliding friction and wear behavior of epoxy by infusing fullerene C70 and multiwalled carbon nanotubes. Tribol Int 120: 455-64.
[16] Najafi M, Ansari R, Darvizeh A (2017) Experimental study of the influence of mixing method of nanoclay on mechanical properties of polymer composites and fiber metal laminates. Journal of Solid and Fluid Mechanics 7(2): 63-80. (In Persian)
[17] Hosseini Farrash SM, Rezaeepazhand J, Shariati M (2018) Experimental study on the effect of amine-functionalized carbon nanotubes on the thermomechanical properties of cnt/epoxy nano-composites. Mech Adv Compos Struct 5(1): 41-48.
[18] Hosseini Farrash SM, Shariati M, Rezaeepazhand J (2020) Dynamic characteristics of functionalized carbon nanotube reinforced epoxy composites: An Experimental Approach. J Solid Mech 12(2): 358-365.
[19] Musavi SH, Davoodi B (2017) On the effects of cryogenic cooling and lubrication with nanofluid on surface roughness and tool wear in a286 superalloys turning. Journal of Solid and Fluid Mechanics 4(7): 73-85. (In Persian)
[20] Meng X, Wang M, Cong C,Ye H (2019) Synergistic effects of multiwalled carbon nanotube/ molybdenum disulfide hybrid particles on the mechanical and wear performance of epoxy. Polym Compos (40): 1642-1648.
[21] Hiremath P, Kini U A, Shettar M, Sharma S, P K J (2021) Investigation on tensile properties and analysis of wear property of glass fiber-epoxy-nanoclay ternary nanocomposite using response surface methodology. Cogent Eng (8): 1-15.
[22] Mucha M, Krzyzak A, Kosicka E, Coy E, Koscinski M, Sterzynski T, Salacinski M (2020) Efect of MWCNTs on wear behavior of epoxy Resin for aircraft applications. Materials (13): 1-17.
[23] Kiran ZS, Babu VS, Sekhar KS (2019) Study of the microhardness and erosive wear behavior of organo-modified nanoclay filled glass-epoxy composites and optimization. J Mech Eng Sci (13): 4794-4815.
[24] Jain A, Rawat P, Singh KK, (2018) Wear and frictional behavior of three phased glass/epoxy composite laminate reinforced with MWCNTs. Mater Today (5): 8112-8120.
[25] Shettar M, Kowshik CSS, Manjunath M, Hiremath P (2020) Experimental investigation on mechanical and wear properties of nanoclay–epoxy composites. J Mater Res Technol 9(4):9108-9116.
[26] Mahesha CR, Shivarudraiah, Mohan N, Suprabha R (2017) Three body abrasive wear studies on Nanoclay/NanoTiO2 filled basalt-epoxy composites. Mater Today (4): 3979-3986.
[27] ASTM G99 (2010) Standard test method for wear testing with a pin-on-disk apparatus. ASTM International.
[28] Fernández-Silva SD, García-Morales M, Ruffel C, Delgado MA (2021) Influence of the nanoclay concentration and oil viscosity on the rheological and tribological properties of nanoclay-based ecolubricants. Lubricants 9(1): 8.
[29] Shaabania YAA (2019) Wear and friction properties of epoxy - polyamide blend nanocomposites reinforced by MWCNTs. Energy Procedia (157): 1561-1567.
[30] Shen XJ, Pei XQ, Liu Y, Fu SY (2014) Tribological performance of carbon nanotube–graphene oxide hybrid/epoxy composites. Compos Part B: Eng 57: 120-125.
[31] Yasmin A, Luo JJ, Abot JL, Daniel IM (2006) Mechanical and thermal behavior of clay/epoxy nanocomposites. Compos Sci Technol 66(14): 2415-2422.
[32] Sharma P, Panwar V, Kharitonov A, Pal K (2017) Effect of nanoclay on carbon black reinforced blend of amorphous–semicrystalline polymers. Polym Bull (74): 3341-3351.