کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-119

10.22044/jsfm.2013.179

محسن نظری؛ رسول محبی؛ محمد حسن کیهانی