تولید آنتروپی نانوسیالات در همرفت طبیعی در محفظه های متخلخل مستطیل شکل

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران

چکیده

این مقاله به تحلیل تولید آنتروپی نانوسیالات در همرفت طبیعی در محفظه های متخلخل مستطیل شکل می پردازد. هدف، تعیین شرایط بهینه از نظر قوانین اول و دوم ترمودینامیک می باشد. برای این منظور، معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی نانوسیال به شیوۀ عددی حل می شوند. سپس، نرخ تولید آنتروپی محاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. محاسبات برای نانوذرات مس، اکسیدآلومینیم و اکسیدتیتانیوم در سیال پایۀ آب انجام شده و نتایج با هم مقایسه می شوند. علاوه بر این، تأثیر کسرحجمی نانوذرات، عدد رایلی، نسبت منظری محفظه، تبادل تابش و اثرات غیردارسی بر انتقال گرما و تولید آنتروپی در محفظه بررسی می شود. کنکاش در نتایج ارائه شده نشان می دهد که حضور تبادل تابش و اثرات غیردارسی نقش مهمی در انتقال گرما و تولید آنتروپی در محفظه دارند. در میان نانوسیالات مطالعه شده، بیشترین انتقال گرما و تولید آنتروپی در نانوسیال آب-مس رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات