بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل، با فرض عدم تعادل‌حرارتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مطالعه، انتقال حرارت و جریان سیال در یک محیط متخلخل روی یک صفحه در حال کشش افقی، بررسی شده است. در این بررسی از فرض عدم تعادل‌ حرارتی برای معادلات انرژی و از مدل غیر دارسی برای معادله مومنتوم استفاده شده است. مساله در حالت وجود گرمای تولیدی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معادلات شامل معادله مومنتوم، معادله انرژی برای فاز سیال و معادله انرژی برای فاز جامد می‌باشد که با استفاده از روش تشابهی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و با روش عددی حل می¬شوند. دمای صفحه به صورت خطی تغییر می¬کند و جریان سیال دوبعدی، ویسکوز و تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده است. نتایج دمای فازهای سیال و جامد، مقادیر شار حرارتی روی صفحه برای فاز سیال و جامد در حالت وجود (و عدم وجود) گرمای داخلی، مقادیر عددی پرانتل بحرانی و اثر پارامتر مکش/دهش بر مساله مورد بررسی قرار گرفته است. استخراج معادلات تشابهی در حالت عدم تعادل حرارتی بین فازها و تحلیل حرارتی مساله از جمله نوآوری‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها