کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
بررسی اثر تزریق نوک بر ساختار جریان نشتی نوک در یک کمپرسور محوری

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2022.11399.3505

ثاراله عباسی؛ محمد رئیس زاده اسکوئی؛ شهاب اسماعیل زاده ولی


بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدود

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 237-251

10.22044/jsfm.2022.11412.3586

حجت شبگرد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


شبیه‌سازی عددی و آشکارسازی جریان دوفازی گاز- پودر فلز در فرایند پوشش‌دهی لیزر

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 183-197

10.22044/jsfm.2021.9562.3157

محمد باقر مهکی؛ مهدی نیلی احمد آبادی؛ احسان فروزمهر


تاثیر کانال‌های گاز و پیکربندی لایه‌های انتشار گاز بر روی عملکرد غشای الکترولیتی پلیمر سلول سوختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 249-263

10.22044/jsfm.2019.8525.2935

علی شیخ محمدی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ نیما احمدی شیخ سرمست


حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجتهای متفاوت به روش المان طیفی

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2019.7717.2762

مهران پارسایی؛ علی اکبر دهقان؛ محمد سفید؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه


بررسی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر بر روی کارآیی کلکتور خورشیدی حجمی با استفاده از نانوسیال آب-اکسید مس

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 91-100

10.22044/jsfm.2017.936

علیرضا کیانی ایرانپور؛ مریم کرمی؛ شهرام دلفانی