کلیدواژه‌ها = تولید آنتروپی
مدل‌سازی و تحلیل عددی عملکرد پره استاتور توربین از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 185-198

10.22044/jsfm.2021.8498.2928

محسن سروشان؛ جاماسب پیرکندی؛ حمید پرهیزکار


مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-152

10.22044/jsfm.2019.7422.2702

سید رضا معادی؛ حسین سبزعلی؛ جواد سپاهی یونسی