نویسنده = توحید میرزابابای مستوفی
بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 175-191

10.22044/jsfm.2021.2178

مصطفی سیاح بادخور؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه‌ای در اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه‌های مسطح و مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 39-49

10.22044/jsfm.2019.7737.2768

صدیقه حسین زاده صالحکوه؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 143-152

10.22044/jsfm.2016.693

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش