تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش دوم: مدل‌سازی تحلیلی و تجربی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق، ابتدا یک سری آزمایش برای ارزیابی تغییر شکل پلاستیک ورق‌های مستطیلی آلومینیومی تقویت شده با پوشش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گاز انجام شد. برای بررسی اثر ضخامت لایه جلویی و عقبی بر مقاومت در برابر تغییر شکل ساختارهای دولایه فلز-پلیمری، چهار نوع لایه‌بندی مختلف انتخاب شدند. در مدل‌سازی تحلیلی، مدلی برای پیش‌بینی بیشترین خیز دائمی ساختار دولایه فلز-پلیمری ارائه شد. همچنین، در مدل‌سازی تجربی، با بی‌بعد سازی معادلات حاکم بر ورق بر مبنای تحلیل ابعادی، تعدادی عدد بی‌بعد ارائه شد که هر عدد بی‌بعد بیان‌گر هندسه ساختار، نسبت بار دینامیکی اعمالی به مقاومت ماده و توانایی مقاومت دینامیکی ماده در برابر تغییر شکل پلاستیک است. با تبدیل داده‌های تجربی به فرم اعداد بی‌بعد و استفاده از روش تجزیه مقادیر منفرد، توابعی ریاضی برای پیش‌بینی بیشترین خیز دائمی ساختار ارائه شد. سپس، مدل‌های تجربی ارائه‌شده با نتایج تجربی صورت گرفته صحه‌گذاری شد. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده توافق بسیار خوب نتایج آزمایش‌ها و پیش‌بینی مدل‌سازی از لحاظ بیشترین خیز دائمی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mynors D J, Zhang B (2002) Applications and capabilities of explosive forming. J Mater Process Tech 125: 1-25.
[2] Babaei H, Darvizeh A, Alitavoli M, Mirzababaie Mostofi T (2015) Experimental and analytical investigation into plastic deformation of circular plates subjected to hydrodynamic loading. Modares Mechanical Engineering 15(2): 305-312. (In Persian)
[3] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. Modares Mechanical Engineering 15(4): 361-368. (In Persian)
[4] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3):490-496.
[5] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M
(2015) Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomech Eng 9(2): 207-218.
[6] Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Ashraf Talesh SH, Mirzababaie Mostofi T (2016) Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716660332.
[7] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M, Namdari M (2015) Experimental investigation and a model presentation for predicting the behavior of metal and alumina powder compaction under impact loading. Modares Mechanical Engineering 15(5): 357-366. (In Persian)
[8] Alitavoli M, Babaei H, Mahmoudi A, Golbaf A, Mirzababaie Mostofi T (2015) Experimental and analytical study of effective factors on compaction process of aluminium powder under the impact load by low speed. Modares Mechanical Engineering 15(7): 22-30. (In Persian).
[9] Jones N (2010) Inelastic response of structures due to large impact and blast loadings. J Strain Anal Eng Des 45(6): 451-464.
[10] Babaei H, Darvizeh A (2010) Experimental and analytical investigation of large deformation of thin circular plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Mech Based Des Struc 38(2) : 171-189.
[11] Babaei H, Darvizeh A (2011) Investigation into the Response of Fully Clamped Circular Steel, Copper, and Aluminum Plates Subjected to Shock Loading. Mech Based Des Struc39(4): 507-526.
[12] Micallef K, Fallah AS, Pope DJ, Louca LA (2013) Dynamic performance of simply supported rigid plastic circular thick steel plates subjected to localized blast loading. J Eng Mech 140(1): 159-171.
[13] Jones N (2014) Dynamic inelastic response of strain rate sensitive ductile plates due to large impact, dynamic pressure and explosive loadings. Int J Impact Eng 74: 3-15.
[14] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[15] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
[16] Honda A, Suzuki M (1999) Sheet metal forming by using gas imploding detonation. J Mater Process Tech 85(1-3): 198- 203.
[17] Yaşar M (2004) Gas detonation forming process and modeling for efficient spring-back prediction. J Mater Process Tech 150(3): 270- 279.
[18] Yaşar M, Demirci HI, Kadi I (2006) Detonation forming of aluminium cylindrical cups experimental and theoretical modelling. Mater Des 27(5): 397-404
[19] Kleiner M, Hermes M, Weber M, Olivier H, Gershteyn G, Bach FW, Brosius A (2007) Tube expansion by gas detonation. Product Eng 1(1): 9-17.
[20] Meybodi MK, Bisadi H (2009) Gas Detonation Forming by a Mixture of H2+ O2 Detonation. World Acad Sci Eng Tech 33: 55-58.
[21] Meybodi MK, Aghazadeh BS, Bisadi H (2013) Efficient oxyhydrogen mixture determination in gas Detonation forming. Int J Mech Mechatron Eng 7: 1748-1754.
[22] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[23] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[24] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40(6): 1485-1494.
[25] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[26] Patil SP, Popli M, Jenkouk V, Markert B (2016) Numerical modelling of the gas detonation process of sheet metal forming. J Phys Conf Ser 734(3): 032099.
[27] V. Jenkouk, S. Patil, and B. Markert (2016) Joining of tubes by gas detonation forming. J Phys Conf Ser 734(3): 032101.
[28] Patil SP, Prajapati KG, Jenkouk V, Olivier H, Markert B (2017) Experimental and numerical studies of sheet metal forming with damage using gas detonation process. Metals 7(12): 556-572.
[29] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118:1-11.
[30] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[31] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[32] Li F, Mo J, Zhou H, Fang Y (2013) 3D numerical simulation method of electromagnetic forming for low conductive metals with a driver. Int J Adv Manuf Tech 64(9-12): 1575-1585.
[33] Gillard AJ, Golovashchenko SF, Mamutov AV (2013) Effect of quasi-static prestrain on the formability of dual phase steels in electrohydraulic forming. J Manuf Process 15(2):  201-218.
[34] Li Q, Jones N (2000) On dimensionless numbers for dynamic plastic response of structural members. Arch Appl Mech 70(4): 245-254.
[35] Park BW, Cho SR (2006) Simple design formulae for predicting the residual damage of unstiffened and stiffened plates under explosion loadings. Int J Impact Eng 32(10): 1721-1736.
[36] Yao S, Zhang D, Lu F (2015) Dimensionless numbers for dynamic response analysis of clamped square plates subjected to blast loading. Arch Appl Mech 85(6): 735-744.
[37] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[38] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716654195.
[39] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 112: 118-24.
[40] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A (2017) Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. J Appl Mech Tech Phys 58(1):139-47.
[41] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716660875.
[42] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2018) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420718760640.
[43] Zhu F, Wang Z, Lu G, Zhao L (2010) Analytical investigation and optimal design of sandwich panels subjected to shock loading. Mater Des 30(1): 91-100.
[44] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.