نویسنده = محمدباقر نظری
تحلیل ترک در مسائل انتشار-ترموالاستیسیته تعمیم یافته با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 63-82

10.22044/jsfm.2021.10725.3376

هادی بشیرنژاد دهقان؛ محمدباقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی


بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 149-160

10.22044/jsfm.2013.219

محمد جعفری؛ دکتر محمدباقر نظری؛ مجتبی جاحی محمدی