دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-277 

مقالات مروری

6. بررسی مدل‌های نفوذ پرتابه در اهداف فلزی و سرامیکی

صفحه 77-92

مصطفی سیاح بادخور؛ علیرضا نداف اسکوئی؛ خداداد واحدی