دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-291 
16. شبیه سازی CFD پیل سوختی اکسید جامد پایه آندی

صفحه 217-235

عارف شاهی؛ نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی