دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 286-1 

مقاله مستقل

6. بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

صفحه 67-83

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


12. بررسی رفتار کمانشی صفحات لایه ای الیاف- فلز ساخته شده از الیاف جوت- شیشه

صفحه 153-164

مهران جعفری باغجقاز؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


19. حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجتهای متفاوت به روش المان طیفی

صفحه 249-260

مهران پارسایی؛ علی اکبر دهقان؛ محمد سفید؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه