دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-323 
2. تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

صفحه 13-21

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی


طرح پژوهشی

3. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

صفحه 23-33

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


14. آنالیز پایداری جریان جابجایی آزاد با تغییر خواص فیزیکی به کمک تئوری پایداری خطی

صفحه 157-169

مصطفی ورمزیار؛ مهدی میراعلم؛ محمدرضا حبیبی؛ مصطفی دهقانی مبارکه؛ آرش محمدی