دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1397 

مقاله مستقل

1. طراحی، ساخت و کنترل یک نوع مچ کروی جدید همه جهته

صفحه 1-11

10.22044/jsfm.2018.7238.2666

حمید آریس؛ حبیب احمدی؛ مسعود عبدالمحمدی