موضوعات = مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی
تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

10.22044/jsfm.2016.687

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع


مدلی جدید برای لزجت دینامیکی نانوسیال نانولوله های کربنی چندجداره (MWCNTs) – اتیلن-گلیکول

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 179-188

10.22044/jsfm.2016.695

محسن برات پور؛ آرش کریمی پور؛ سیف الله سعدالدین