موضوعات = مکانیک سیالات غیر نیوتنی
بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 197-210

10.22044/jsfm.2019.8227.2871

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


بررسی پدیده کاهش نیروی پسا در یک جریان مغشوش سیال ویسکوالاستیک به روش شبیه‌سازی عددی مستقیم DNS

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 255-274

10.22044/jsfm.2017.926

احسان راستی؛ فرهاد طالبی؛ کیومرث مظاهری


انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 229-242

10.22044/jsfm.2015.679

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ علیرضا محمدزاده؛ محمد نجفی


بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 211-219

10.22044/jsfm.2015.436

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی