موضوعات = احتراق
اثرات فرآیند گرمایش و تبخیر قطره بر ناپایداری احتراق فرکانس پایین

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 251-265

10.22044/jsfm.2017.3038.1849

داود دودانگه؛ محمدمهدی حیدری؛ اسماعیل ولی زاده


بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 191-204

10.22044/jsfm.2015.419

سید ایمان پیش بین؛ محسن قاضی خانی؛ سید محمدرضا مدرس رضوی