مطالعه عددی فرایند احتراق زغال سنگ پودر شده در یک راکتور صنعتی ورود همزمان

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

2 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاداسلامی واحددشتستان

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

10.22044/jsfm.2024.12724.3698

چکیده

در این مطالعه به شبیه سازی عددی سه‌بعدی یک رآکتور احتراق صنعتی نمونه ورود همزمان پرداخته شده است. معادلات و واکنش های حاکم بر مسئله پیاده‌سازی و پارامترهای عملکردی مطابق با کارهای آزمایشگاهی درنظر گرفته شده است. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه سازی عددی، با داده های تجربی و مقالات مشابه موجود مقایسه و صحت سنجی شده است. چهار مدل تبخیر مواد فرار بررسی و نتایج حاصل از شبیه سازی با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند، اگرچه مدل کوبایاشی دارای زمان محساباتی بالاتری است، اما جواب های نزدیک تری به نتایج تجربی ارائه می دهد. تأثیر افزایش/کاهش اندازه ذرات زغال سنگ تزریق شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه ذرات سوخت از 55 تا 120 میکرومتر منجر به کاهش دمای گاز درون رآکتور شده است. با کاهش اندازه متوسط ذرات از 55 به 30 میکرومتر، دما در نزدیکی شعله از 1800 کلوین تا نزدیک 1900 کلوین افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات