موضوعات = تحلیل تنش
اثرزاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/اپوکسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 183-187

10.22044/jsfm.2014.322

عبدالحسین فریدون؛ سیدعلیرضا ثابت؛ شکوفه دولتی؛ محمدرضا اسماعیلی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک‌ها و ایجاد ترک درآنها

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 119-129

10.22044/jsfm.2014.297

خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ محسن باقریان


طراحی سنسور شش مؤلفه ای نیرو – گشتاور برای تونل کاویتاسیون

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-137

10.22044/jsfm.2014.249

نوروز محمد نوری؛ کریم مصطفی پور؛ مریم کامران؛ رباب بهادری


تحلیل مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی تحت اثر فشار و دمای سیکلی داخلی

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 15-32

10.22044/jsfm.2013.172

امین نارکی؛ پویان قابضی