کلیدواژه‌ها = نانو سیال
بررسی عددی جریان نانو سیال در کویتی مربعی با دیوار کج با زاویه های مختلف

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 125-136

10.22044/jsfm.2023.12402.3667

آرش تیموری؛ وحید نجاتی؛ ایمان زحمتکش؛ سید رضا صالح


مطالعه اثر نانو سیال در تبادلگر حرارتی خنک کاری روغن موتور دیزل دریایی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 221-233

10.22044/jsfm.2018.6534.2531

سجاد براتی بنی؛ ایمان پیشکار؛ محمدرضا سلیم پور


تحلیل انتقال گرمای جابجایی مختلط نانو سیال آب و اکسید مس در کانال قائم مربعی با رویکرد دو فاز اویلر- لاگرانژ

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 227-244

10.22044/jsfm.2016.751

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ نعیم اکرامی جولندان؛ محمد صداقت نژاد؛ سید ایمان واصفی