کلیدواژه‌ها = مدلسازی
Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


مدلسازی بستر چیلر جذب سطحی به منظور بررسی تاثیر قطر ذرات در شرایط مختلف

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 41-54

10.22044/jsfm.2012.80

هدی طالبیان؛ مهدی مهدوی خواه؛ حمید نیازمند