نویسنده = محمد جعفری
بررسی رفتار لغزش خشک فلز بر نانوکامپوزیت‌های تقویت ‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانورس

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-95

10.22044/jsfm.2021.10243.3290

صدیقه رنجکش آدرمنابادی؛ سید مهدی حسینی فراش؛ محمد جعفری


بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 149-160

10.22044/jsfm.2013.219

محمد جعفری؛ دکتر محمدباقر نظری؛ مجتبی جاحی محمدی