نویسنده = ���������������� ������ ��������
بررسی غیرخطی آیروالاستیسیته صفحه ترک‌دار همسانگرد در جریان فراصوت

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2021.9263.3090

سید سعید مظفریان؛ جلیل رضایی پژند