نویسنده = ������ ������ ������ ���������������� ������