نویسنده = روح اله حسینی
ارائه مدل تحلیلی و بررسی تجربی عمق نفوذ پرتابه سرتخت تغییرشکل ناپذیر در صفحه سوراخ‌دار فلزی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 241-251

10.22044/jsfm.2020.9746.3199

محمد فرحمند؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکویی؛ روح اله حسینی


مطالعه تجربی و عددی تغییرشکل صفحات چندلایه کامپوزیت-فلز(FML) با ضخامت های یکسان تحت بارگذاری انفجاری

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2019.7134.2645

مسعود زاهدی نیا؛ روح اله حسینی؛ حسین خدارحمی؛ مجتبی ضیاء شمامی


بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-181

10.22044/jsfm.2018.5855.2412

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب


بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2017.4814.2219

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم