دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 333-1 

طرح پژوهشی

9. ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان با وصله‌های از جنس مواد هوشمند

صفحه 127-140

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی


مقاله مستقل

10. تحلیل اجزای محدود لایه‌ای ورق‌های کامپوزیت با استفاده از المان غشایی نامتقارن و المان خمشی ناسازگار

صفحه 141-152

حسین سنگتراش؛ حامد قوهانی عرب؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی