دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 333-1