دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-311 

مقاله مستقل

1. مطالعه تاثیر روش‌های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل‌-دهی ورق‌های فلزی

صفحه 1-16

حسین طالبی قادیکلایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمدجواد میرنیا؛ محمد علی میرزایی؛ حمید گرجی؛ سرگی الکساندروف


16. بررسی تاثیر ارتفاع صفحات پیچان بر دنباله استوانه

صفحه 223-236

عبدالامیر بک خوشنویس؛ مجتبی بلوکی؛ میترا یادگاری


گزارش تحقیقاتی

21. تحلیل اثر توزیع ضخامت پره بر عملکرد توربین توربوشارژ در حالت پذیرش کامل و جزئی

صفحه 297-311

محمد حسن شجاعی فرد؛ آزاده ساجدین؛ ابوالفضل خلخالی