بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی

2 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق یک روش عددی بر مبنای روش شبکه‌ی گردابی برای تحلیل آیردینامیکی انواع پیکربندی‌های هواپیما در جریان مادون صوت توسعه داده شده است. در کار حاضر ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس تاثیر عدد ماخ و همچنین وجود بالک جلو، موقعیت قرارگیری و ارتفاع بالک نسبت به بال اصلی روی ضرایب آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج حاصله با افزایش عدد ماخ ضریب براء افزایش می¬یابد. همچنین وجود بالک جلو موجب بهبود ضریب و موجب کاهش بار روی بازه‌ی بال اصلی می‌گردد. اما تاثیر دنباله‌های ناشی از بالک جلو روی توزیع بار موجب ناهمگونی آن می‌گردد. جهت رفع این مشکل بالک جلو و بال اصلی در ارتفاع متفاوتی از هم قرار می‌گیرند زیرا با هم ارتفاع نبودن بالک جلو و بال اصلی ناهمگونی توزیع بال حل شده و مزیت کاهش بار روی بازه‌ی بال همچنان حفظ می‌گردد. کاهش بار روی بازه موجب گاهش گشتاور خمشی می‌شود. از نتایج مربوط به موقعیت قرارگیری بالک جلو مشخص می‌شود که فاصله‌ی بسیار کم بالک از بال اصلی و فاصله‌ی زیاد از آن مطلوب نبوده و وجود یک فاصله‌ی مناسب بین بالک و بال اصلی تاثیرات بالک را افزایش داده و بهبود مشخصه‌های آیرودینامیکی بیشتر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات