استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکاترونیک، دانشگاه آزاد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

خودروی هیبرید هیدرولیکی شاخة مهمی از تکنولوژی هیبرید می¬باشد که دارای مزیت چگالی توان بالا و نرخ شارژ و تخلیة مقادیر عظیمی از انرژی است. از این¬رو این تکنولوژی برای خودروهای نیمه سنگین بسیار مناسب است. تقسیم توان میان دو منبع توان در این خودرو، نیازمند استراتژی کنترلی خاصی برای بهبود مصرف سوخت و افزایش راندمان می¬باشد.
استراتژی مدیریت انرژی ، الگوریتمی است که توان را میان موتور احتراقی و موتور هیدرولیکی تقسیم می¬کند. در این مقاله از یک کنترل کننده فازی در راستای تامین اهداف کنترلی استفاده شده است. این اهداف شامل بهبود شرایط رانندگی و بهبود مصرف سوخت می¬باشدکه توسط کنترل کننده فازی می توان مصالحه ای میان تمام اجزای خودرو ایجاد کرد. در این مقاله ابتدا شرایط کاری خودروی هیبرید هیدرولیکی در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از یک استراتژی مناسب، عملکرد موتور احتراقی بر اساس تنظیم آن در شرایط بهینة کارکرد، تنظیم می¬شود. نتایج شبیه¬سازی¬ها نشان می¬دهد که استراتژی مدیریت انرژی با استفاده از منطق فازی در خودروی هیبرید هیدرولیکی باعث بهبود مصرف سوخت و شرایط کاری خودرو می¬شود، بطوریکه 39% افزایش صرفه جویی در سوخت مشاهده می¬گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات