موضوعات = ماشینهای سیالاتی
بررسی اثر تزریق نوک بر ساختار جریان نشتی نوک در یک کمپرسور محوری

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2022.11399.3505

ثاراله عباسی؛ محمد رئیس زاده اسکوئی؛ شهاب اسماعیل زاده ولی


مدلسازی میدان جریان و بهبود عملکرد روتور یک توربین محوری با استفاده از روش الحاقی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 127-133

10.22044/jsfm.2017.4712.2201

حمید جعفری؛ حمید پرهیزکار؛ رضا آقایی طوق؛ امیر مردانی