کلیدواژه‌ها = احتراق
تاثیر نسبت هم‌ارزی هوا-سوخت بر فرآیند احتراق در کوره واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی رازی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2021.10168.3271

علیرضا دنه دزفولی؛ شیوا خمیسی؛ سید سعید بحرینیان