کلیدواژه‌ها = پاسخ دینامیکی
پاسخ دینامیکی سپر انفجاری ساندویچی مدور با هسته لوله‌ای تحت بار انفجار آزاد

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 71-83

10.22044/jsfm.2021.10756.3388

مجتبی قمری زاده؛ حسین خدارحمی؛ توحید میرزابابای مستوفی


استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 35-48

10.22044/jsfm.2018.5409.2322

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد