کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
بررسی عددی و تحلیلی مجموعه امواج ضربه‌ای لامبدا شکل در مجرای همگرا-واگرا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-112

10.22044/jsfm.2017.949

رضا کمالی؛ سید محمود موسوی؛ پروانه هوشیاری؛ اندیشه خانه‌زر