کلیدواژه‌ها = تحلیل اگزرژی
تحلیل ترمودینامیکی یک اجاق خورشیدی با لوله‌ تحت خلأ تحت شرایط عملکردی مختلف

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 259-268

10.22044/jsfm.2021.10972.3427

محمد حسین زاده؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی


بررسی اثر شرایط محیطی بر دودکش خورشیدی: تحلیل اگزرژی و اقتصادی و انتخاب شهر مناسب

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 351-364

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علی خزاعی نژاد


تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 213-228

10.22044/jsfm.2015.678

محمد علی فرزاد؛ حسن حسن زاده؛ علی صفوی نژاد؛ محمد رضا اقا ابراهیمی