کلیدواژه‌ها = Nusselt number
بررسی عددی تأثیر جدار الاستیک بر انتقال گرما در برهم کنش شاره-جامد حول استوانه محصور در کانال

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 47-58

10.22044/jsfm.2022.11303.3485

حجت داننده اسکوئی؛ سید اسماعیل رضوی؛ دکتر سیدفرامرز رنجبر


بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


An approximate model for slug flow heat transfer in channels of arbitrary cross section

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 1-7

10.22044/jsfm.2012.69

محمد کلته؛ عباس عباسی؛ مجید بهرامی