کلیدواژه‌ها = روش شبکه بولتزمن
بررسی رفتار رئولوژیکی سوسپانسیون های حاوی سیال قانون توانی با استفاده از ترکیب روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 197-210

10.22044/jsfm.2019.8227.2871

حمیده روحانی تزنگی؛ عطالله سلطانی گوهرریزی؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 229-242

10.22044/jsfm.2015.679

کیوان فلاح؛ محمد طیبی رهنی؛ علیرضا محمدزاده؛ محمد نجفی


بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2015.421

امیر صادقی پور مروی؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ سعید جعفری


بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 69-80

10.22044/jsfm.2013.138

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد