نویسنده = �������� �������� �������� ����������
تحلیل ترک در مسائل انتشار-ترموالاستیسیته تعمیم یافته با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 63-82

10.22044/jsfm.2021.10725.3376

هادی بشیرنژاد دهقان؛ محمدباقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی


مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2012.77

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی