نویسنده = ���������������� ��������
کاهش دمای نقطه داغ یک ترانسفورماتور روغنی با استفاده از لوله های حرارتی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 87-97

10.22044/jsfm.2023.11977.3605

محمد مصطفی غفوریان؛ نیکان صلاحی؛ حمید نیازمند


بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2014.318

محمد امین رئوفی؛ حمید نیازمند؛ احسان ابراهیم نیا بجستان


مدلسازی بستر چیلر جذب سطحی به منظور بررسی تاثیر قطر ذرات در شرایط مختلف

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 41-54

10.22044/jsfm.2012.80

هدی طالبیان؛ مهدی مهدوی خواه؛ حمید نیازمند