نویسنده = ناصر ظریف مقدم باصفت
مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 15-26

10.22044/jsfm.2015.565

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 45-55

10.22044/jsfm.2014.339

رضا مقصودی؛ رامین امینی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت