استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار/دانشگاه شاهرود

3 مدرس/دانشکده فنی حرفه ای شهید منتظری مشهد

چکیده

بررسی شکست سد همواره مورد توجه بسیاری از محقیقن بوده است. که به صورت دیدگاه لاگرانژی و دیدگاه اویلری مدل شده است. در این مقاله برای مدل سازی جریان شکست سد با توجه به دیدگاه لاگرانژی، از روش ایزوژئومتریک استفاده شده است. معادلات حاکم بر جریان، معادلات بقای جرم و بقای ممنتوم می باشند که به شکل لاگرانژی با استفاده از روش تصحیح فشار حل شده اند. برای گسسته سازی مکانی از روش حداقل مربعات استفاده می شود. با استفاده از روش ایزوژئومتریک دستگاه معادلات دارای ابعاد بسیار کمتر نسبت به دیگر روش ها (روش اجزای محدود و روش بدون شبکه) می باشد. همچنین ماتریس سختی متقارن و دارای مقادیر مثبت می باشد. توابع نربز به عنوان توابع شکل استفاده می شود. پروفیل سطح آزاد، بردار سرعت و مقادیر فشار بدست آمده از روش ایزژئومتریک در زمان های مختلف با روش بدون شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان دهنده ی توانایی روش پیشنهادی برای حل مسائل سیال متحرک با حرکت شرایط مرزی می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات