نویسنده = عبدالحمید گرجی
مطالعه تاثیر روش‌های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل‌-دهی ورق‌های فلزی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2020.8212.2863

حسین طالبی قادیکلایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمدجواد میرنیا؛ محمد علی میرزایی؛ حمید گرجی؛ سرگی الکساندروف


بررسی تجربی و عددی پرشدگی قالب و توزیع ضخامت هیدروفرمینگ لوله‌های خمیده با شعاع انحنا و قطر غیر یکنواخت در قالب‌ با بوش‌های متحرک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2017.938

مجید محمد حسین زاده؛ حسین قربانی منقاری؛ عبدالحمید گرجی؛ مهران قاسمپور


بررسی تجربی و شبیه سازی اثر لزجت سیال بر شکل دهی ورق در فرآیند هیدروفرمینگ

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 27-33

10.22044/jsfm.2015.566

وحید مدانلو؛ عبدالحمید گرجی؛ محمد بخشی


بهینه سازی ابعاد اولیه ورق در هیدروفرمینگ قطعات مستطیلی دو پله

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 137-149

10.22044/jsfm.2015.582

رضا موسوی پور؛ عبدالحمید گرجی؛ محمد بخشی