نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تحلیل ترک در مسائل انتشار-ترموالاستیسیته تعمیم یافته با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 63-82

10.22044/jsfm.2021.10725.3376

هادی بشیرنژاد دهقان؛ محمدباقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی