نویسنده = ���������������� ������������
تحلیل ارتعاش آزاد تیر هدفمند ترک‌دار عرضی با استفاده از تئوری‌های تیموشنکو و مرتبه بالای برشی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 275-289

کرامت ملک زاده فرد؛ علیرضا پورموید؛ علیرضا رحیمی