نویسنده = �������������� �������� ������������
تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 127-142

10.22044/jsfm.2015.404

محمد اسماعیل گلمکانی؛ علیرضا یوسفیان ثقی