تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فنی-مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 فارغ التحصیل گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

در این مقاله تحلیل غیر خطی خمش متقارن محوری صفحات ساندویچی دایره ای شکل با پوسته های همگن و هسته تابعی تحت بار مکانیکی- حرارتی بررسی شده است. معادلات حاکم بر اساس تئوری برشی مرتبه اول و روابط غیر خطی کرنش ون کارمن می باشند و دستگاه معادلات تعادل غیر خطی به دست آمده توسط ترکیب روش عددی رهایی پویا و تفاضل محدود تحلیل گردیده اند. همچنین خواص مواد در دو حالت وابسته به دما و مستقل از دما بررسی شده است. به منظور بررسی صحت و دقت تحقیق، نتایج به دست آمده با روش المان محدود مقایسه شده است. در نهایت به مطالعه اثر پارامترهایی همچون نسبت ضخامت هسته به پوسته، شرایط مرزی، دما و تغییر در خواص مواد تابعی بر روی خمش غیر خطی پرداخته می شود. همچنین در برخی از موارد به منظور بررسی اختلاف بین پاسخ های خطی و غیر خطی، نتایج هر دو تحلیل ارائه می گردد. برخی از نتایج حاکی از این است که تغییرات نسبت ضخامت هسته به پوسته در صفحه حلقوی، تاثیر بیشتری بر روی نتایج نسبت به صفحه دایره ای تو پر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات