نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تحلیل عددی جریان ترکیبی الکترواسموتیک/ فشار محرک با استفاده از یک روش بهبود یافته هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 121-131

10.22044/jsfm.2021.10153.3265

مجتبی دهقان زاده بافقی؛ محمد سفید؛ رحیم شمس الدینی؛ سید امیر مسعود صالحی زاده