نویسنده = �������������� ������������
استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 93-103

10.22044/jsfm.2013.162

دانیال کریمی؛ امین حاجی زاده؛ علیرضا ارغوان